Nowelizacja ustawy hazardowej. Piast, Lech i Legia już wzięci!

FBL-EUR-C3-WARSAW-NAPOLI Blog

We wrześniu 2015 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o grach hazardowych.  Czy w jej świetle nastąpiły ograniczenia możliwości umieszczania na strojach zawodników logotypów sponsora działającego w tym sektorze?  A może nowelizacja rozszerzyła taką możliwość?

Tuż po nowelizacji nowym sponsorem Piasta Gliwice zostały Zakłady Bukmacherskie ETOTO, a ich logo od ponad miesiąca znajduje się na koszulkach sensacyjnego lidera polskiej ekstraklasy piłkarskiej. Co ciekawe firmy bukmacherskie sponsorują również innych piłkarskich potentatów w Polsce. Sponsorem mistrza Polski Lecha Poznań są Zakłady Bukmacherskie STS ( od kwietnia 2013 roku). Także na koszulkach Legii Warszawa, drużyny, która dysponuje największym budżetem wśród ekip występujących w Ekstraklasie ( około 100 mln złotych) widnieje logotyp zakładów bukmacherskich Fortuna ( od listopada 2013 roku). Jak widać partnerstwo firm bukmacherskich sprzyja sukcesom sportowym. Warto więc nieco więcej dowiedzieć się o możliwościach  i płaszczyznach na jakich może odbywać się tego rodzaju współpraca:

 

Eksperci PRO SPORT BIZNES wyjaśniają zawiłości nowelizacji ustawy hazardowej:

bartek

mecenas Bartosz Majda: Partner Zarządzający w Kancelarii Adwokackiej MAJDA
(redakcja@prosportbiznes.pl)

INFORMACJA PRAWNA

dotycząca ograniczeń informowania o sponsorowaniu nakładanych przez przepisy ustawy o grach hazardowych w świetle nowelizacji (weszła w życie 03.09.2015 r.)

 

 

 1. Informacje wstępne.

Niniejsza informacja prawna została sporządzona w celu udzielenia odpowiedzi na następujące pytanie klubów sportowych:

 

„Czy regulacje tzw. ustawy hazardowej ograniczają możliwości umieszczania na strojach zawodników logotypów sponsorów klubu sportowego/drużyny?”

 

Przy sporządzaniu niniejszej informacji Kancelaria opierała się na następujących dokumentach:

 • ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (U.2015.1201)
 • ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (U.2015.1201)*
 • komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online (COM/2012/0596)

*Nowelizacja ustawy o grach hazardowych weszła w życie 03.09.2015 r.

 

W przypadku istnienia innych dokumentów wpływających na treść dokumentów powyżej wskazanych może okazać się, że niniejsza informacja wymagać będzie zmiany lub uzupełnień.

 

 1. Stan faktyczny.

Odpowiedź na zapytanie klubów sportowych wymaga udzielenia informacji prawnej w oderwaniu od stanu faktycznego. Z uwagi jednak na powszechne zainteresowanie tematem, należy przyjąć abstrakcyjny stan faktyczny, w odniesieniu do którego zostanie zaprezentowana informacja:

            Osoba prawna, która w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych, jest osobą prawną, której udzielono zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych (bukmacherem lub totalizatorem), wyraża chęć umieszczenia logotypu (lub innej graficznej formy promocji) podczas imprezy sportowej, w szczególności na strojach zawodników, w zamian za wynagrodzenie – sponsorowanie.

 1. Stan prawny.

Dopuszczalność umieszczania logotypów lub innych znaków graficznych, identyfikowanych z przedsiębiorstwem będącym bukmacherem lub totalizatorem, podczas imprez sportowych, jest uregulowana wyłącznie przepisami ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (zwane dalej przepisami ustawy). Ostatnia nowelizacja tego aktu prawnego weszła w życie 3 września 2015r. (zwana dalej nowelizacją).

 

Zakładami wzajemnymi są według przepisów ustawy (art. 2 ust. 2) zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

1)   wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory;

2)   zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.

 

III.1      Podmioty dopuszczone do informowania o sponsorowaniu. 

Podmiotami dopuszczonymi do informowania o sponsorowaniu są takie, które prowadzą działalność wyłącznie w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych albo tę działalność łącznie z inną działalnością niepodlegającą ograniczeniom w zakresie reklamy, promocji lub informowania o sponsorowaniu.

Podmiotem prowadzącym działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy będzie tylko taka osoba prawna, która na podstawie przepisów ustawy nazywana jest pojęciem bukmacher albo totalizator.

 

Podmioty, aby mieścić się w pojęciu bukmachera i totalizatora spełniać muszą ponadto dodatkowe warunki.

 

Dlatego osobami prawnymi będącymi bukmacherami albo totalizatorami w rozumieniu przepisów ustawy mogą być alternatywnie wyłącznie:

 1. spółki akcyjne mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie udzielonego zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych (art. 6), których wysokość kapitału zakładowego wynosi co najmniej 2 000 000 PLN lub równowartość tej kwoty w przeliczeniu na PLN, a udziały może w niej nabywać lub obejmować jedynie osoba prawna, spółka niemająca osobowości prawnej albo osoba fizyczna, które ma siedzibę/miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego EFTA;
 2. w wyniku nowelizacji - spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki działające na zasadach właściwych dla tych spółek, prowadzące działalność w zakresie zakładów wzajemnych (art. 7a),

na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie, udzielonej            koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a także wynikających z przepisów ustawy,                      jeśli alternatywnie:

 1. mają siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. mają siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

oraz pod warunkiem, że ustanowią:

 1. przedstawiciela na terenie RP,
 2. swój oddział na terenie RP.

Warunki ustanawiania przedstawicielstwa reguluje art. 7a ust. 2-6 ustawy.

 

Ponadto akcjonariuszami (wspólnikami) posiadającymi akcje (udziały), których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego spółki, lub członkami zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki są osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki niemające osobowości prawnej, co do których nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia:

 1. bezpieczeństwa państwa,
 2. porządku publicznego,
 3. bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa.

Szczegółowo ograniczenia te wylicza art. 11 ustawy.

 

Wobec powyższego, z dniem 3 września 2015 roku uległ rozszerzeniu krąg podmiotów uprawnionych do tzw. informowania o sponsorowaniu.

 

III.2      Informowanie o sponsorowaniu.

 

Przez pojęcie informowania o sponsorowaniu w rozumieniu ustawy określa się prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub inne oznaczenie indywidualizujące sponsora.

Ustawa zastrzega jednak, że może mieć to miejsce wyłącznie w związku ze sponsorowaniem (art. 29 ust. 11).

W rozumieniu ustawy przez sponsorowanie rozumie się finansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, którego celem jest upowszechnienie, utrwalenie lub podniesienie renomy. Ustawa wyraźnie zaznacza, że sponsorowanie dopuszcza się jedynie w związku z informowaniem o sponsorowaniu (art. 29 ust. 10). Wskazuje to na wzajemność świadczeń (tzw. świadczenie wzajemne).

 

Ustawa wypowiada się wyraźnie, że poprzez sponsorowanie można promować jedynie:

 1. same zakłady wzajemne,
 2. podmioty prowadzące działalność w zakresie zakładów wzajemnych (bukmacher),
 3. oznaczenie indywidualizujące taki podmiot (bukmachera),
 4. oznaczenie indywidualizujące działalność podmiotu (bukmachera).

Wobec tego informowanie o sponsorowaniu, tj. prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub inne oznaczenie, dopuszczone jest tylko i wyłącznie w przypadku, gdy informacja ta zawiera:

 1. nazwę lub oznaczenie samego zakładu wzajemnego,
 2. nazwę lub oznaczenie indywidualizujące samego bukmachera,
 3. nazwę lub oznaczenie indywidualizujące działalność bukmachera.

 

Zasadą w myśl przepisów ustawy (art. 29 ust. 3) jest, że dozwolone jest wyłącznie prezentowanie informacji zawierającej nazwę lub inne oznaczenie indywidualizujące sponsora.

Działanie promocyjne sponsora nie może więc w niczym wykraczać ponad to.

 

 

 1. Wnioski końcowe.

W związku z powyższym, w odpowiedzi na pytanie

„Czy regulacje tzw. ustawy hazardowej ograniczają możliwości umieszczania na strojach zawodników logotypów sponsorów klubu sportowego/drużyny?”

wskazać należy, że istotnie, regulacje ustawy o grach hazardowych stwarzają liczne ograniczenia dla umieszczania w takich okolicznościach logotypów sponsorów, którzy są bukmacherami lub totalizatorami. Jednoznacznie stwierdzić jednak należy, że prezentowanie materiałów zawierających nazwę lub oznaczenie graficzne bukmachera nie jest zabronione.

Ograniczenia w promowaniu bukmacherów wynikają z zamiaru prawodawcy, który kwalifikując działalność związaną z prowadzeniem zakładów wzajemnych jako hazard, a więc działalność społecznie szkodliwą aczkolwiek dozwoloną, stosuje odpowiednie środki do minimalizacji negatywnych skutków społecznych, a więc realizuje misję państwa.

Od czasu wejścia w życie zmian (03.09.2015 r.), spowodowanych sprzecznością ustawy z regulacjami prawa Unii Europejskiej, w tym niekorzystnymi dla Polski wyrokami Trybunału Sprawiedliwości, w znaczący sposób rozszerzył się krąg podmiotów dopuszczonych do prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych w Polsce.

Z perspektywy klubu sportowego, każdy podmiot, który w sposób legalny, na podstawie koncesji bądź zezwolenia, prowadzi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie zakładów wzajemnych, może też sponsorować klub sportowy, a w zamian za to informować o sponsorowaniu wyłącznie za pomocą nazwy lub innego oznaczenia sponsora.

 

 

 

 

Autor: Bartosz Majda i Hubert Tadych
Autor zdjęcia: materiały prasowe/ Eurosport 2
Źródło: PRO SPORT BIZNES