Organizujesz zawody biegowe? PZLA nie może nałożyć na Ciebie opłat!

GP_Warszawa_CITY_TRAIL_4_fot.Piotr_Dymus Blog

Ilość nowych imprez biegowych w Polsce rośnie w większym tempie niż inflacja w latach osiemdziesiątych. W samym Poznaniu i okolicach miłośnicy biegania mają do wyboru kilkadziesiąt tego typu imprez organizowanych niemal cały rok. Możemy więc pobiec m. in. w Półmaratonie Poznańskim (w ostatnim udało mi się uzyskać czas netto 2:02:27), Maniackiej Dziesiątce, Grand Prix Obornik, Biegu Lwa.

Duża liczby biegów wynika oczywiście z lawinowego wzrostu miłośników biegania. Entuzjastów, na których w ostatnim czasie padł blady strach. Wszystko w związku z chęcią wprowadzenia przez PZLA licencji dla biegaczy. Czy już nie długo żeby pobiegać w pobliskim parku będziemy musieli zapłacić? Czy wspólny trening z przyjaciółmi będzie kosztował nas 10 zł miesięcznie, a roczny ryczałt PZLA zmniejszy nam rabatem do np. 80 zł?

Swój sprzeciw na tego typu regulacje wyrazili już sami biegacze:

(http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/1,105541,17015635,Licencje_biegaczy_i_certyfikaty_jakosci_imprez__Skok.html  http://polskabiega.sport.pl/polskabiega/1,105541,17027363,Licencje_dla_biegaczy__PZLA___Nie_chcemy_biegaczy.html)

W związku z powyższym w niniejszym artykule podjęta zostanie próba znalezienia odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy organizacja zawodów sportowych biegowych wymaga udziału lub zgody Polskiego Związku Lekkiej Atletyki?
 • Czy PZLA może zakazać klubom lub zawodnikom w nim zrzeszonym udziału w imprezach sportowych organizowanych przez podmiot inny niż PZLA?
 • Czy PZLA może nakładać opłaty za bieganie na osoby biegające w parkach lub startujące w biegach ulicznych?
 1. Monopol polskiego związku sportowego

Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do [1]:

 • Organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski oraz o Puchar Polski w danym sporcie;
 • Ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek;
 • Powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy;
 • Reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych.

Z punktu widzenia pytań, na które udzielić ma niniejszy artykuł najważniejsze znaczenie mają punkt 1 i 2, z których wynika, że:

 1. Bez udziału lub zgody Polskiego Związku Lekkiej Atletyki nie można przeprowadzić zawodów o tytuł Mistrza Polski lub o Puchar Polski;
 2. Z uwagi na możliwość ustanawiania przez PZLA reguł organizacyjnych i dyscyplinarnych może okazać się, iż reguły te będą nakładać na ewentualnych uczestników rozgrywek organizowanych przez inne niż PZLA podmioty daleko idące sankcje w postaci zawieszenia lub usunięcia ze struktur PZLA.
 1. Polski związek sportowy jako stowarzyszenie

Członkiem polskiego związku sportowego może być klub sportowy, związek sportowy oraz inna osoba prawna, której statut, umowa albo akt założycielski przewiduje prowadzenie działalności w danym sporcie. Co ważne – w zakresie nieuregulowanym w Ustawie o sporcie do związków sportowych stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Powyższe oznacza, iż do oceny stosunków wewnętrznych pomiędzy członkami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki zastosowanie będą miały:

 • Statut związku
 • Ustawa prawo o stowarzyszeniach
 • Ustawa prawo o sporcie

W tym miejscu należy wskazać, że statuty stowarzyszeń, stanowiące źródło stosunku prawnego członkostwa, łączącego daną organizację społeczną z jej członkami, mają charakter umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że przystąpienie do stowarzyszenia następuje na podstawie dwustronnego oświadczenia woli, a wystąpienie albo usunięcie – oświadczenia jednostronnego (członka lub stowarzyszenia), których skutkiem jest rozwiązanie uprzednio zawartej umowy[2].

Skutkiem powyżej przedstawionego sposobu pojmowania stosunku jaki nawiązuje się pomiędzy członkami polskiego związku sportowego a jego członkami, jest to, że w przypadku wykluczenia członka ze struktur związku (lub jego zawieszenia) ma on możliwość wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego mającego na celu:

 • uchylenie uchwały (decyzji) o wykluczeniu ze stowarzyszenia albo ustalenie istnienia stosunku członkostwa[3];
 • naprawienie szkody powstałej w rezultacie wykluczenia danego członka ze stowarzyszenia[4];
 • ochronę dóbr osobistych[5].

Na zakończenie omawiania kwestii dotyczących regulacji prawnej polskiego związku jako stowarzyszenia należy wskazać, iż stosunek członkostwa w polskim związku sportowym powstaje poprzez przystąpienie zainteresowanej osoby, polegające na złożeniu deklaracji członkowskiej, zawierającej oświadczenie woli osoby ubiegającej się o członkostwo, po którym następuje złożenie oświadczenia o przyjęciu do związku przez wskazane w statucie władze stowarzyszenia[6].

Powyższe oznacza, że przystępując do danego związku jego członek przyjmuje na siebie pewne prawa i obowiązki, których nieprzestrzeganie może wywoływać skutki przewidziane w aktach wewnętrznych regulujących pracę tychże związków.

III. Wnioski

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że:

 • każdy może samodzielnie organizować zawody sportowe w bieganiu, jednakże z wyłączeniem rozgrywek o Mistrzostwo Polski i Puchar Polski;
 • PZLA może podejmować działania polegające na karaniu zawodników w niej zrzeszonych za udział w zawodach organizowanych przez podmioty trzecie, które np. nie odprowadzają opłat do PZLA;
 • PZLA nie może nakładać na biegaczy opłat za bieganie w parkach lub biegach ulicznych, które nie będą wchodziły w strukturę biegów organizowanych przez PZLA lub podmioty z nią powiązane.

W przypadku podejmowania przez Polski Związek Lekkiej Atletyki uchwał mających na celu wykluczenie lub utrudnienie działalności podmiotów chcących samodzielnie organizować zawody sportowe w bieganiu możliwe jest ich zaskarżanie poprzez członków PZLA (kluby, zawodnicy) w drodze powództwa o uchylenie uchwały (decyzji), o wykluczeniu ze stowarzyszenia (lub zawieszeniu) albo ustalenie istnienia stosunku członkostwa.

Dodatkowo należy wskazać, że Polski Związek Lekkiej Atletyki podlega kontroli Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej[7], a co za tym idzie wszelkie bezprawne działania mogą być usuwane również w trybie działań nadzorczo-kontrolnych. Za takowe działania mogą być uznane w szczególności działania mające na celu uzyskanie przez Polski Związek Lekkiej Atletyki monopolu na rozgrywki inne niż wskazane w art. 13 US. Kontrola wszczynana jest co do zasady z urzędu, jednakże możliwe jest zasygnalizowanie konieczności dokonania takiej kontroli.

Nota prawna:

Informacji zawartych w niniejszym artykule nie powinno traktować się jako porady prawnej. Niezbędne bowiem dla udzielenia wszelkich porad prawnych jest zapoznanie się ze stanem faktycznym danej sprawy, który może w znacznym stopniu rzutować na dokonaną ocenę.

1 art. 13 ustawy Prawo o sporcie (dalej jako US)

2 Zob.: Ustawa o sporcie. Komentarz., Badura M., Basiński H., Kałużny G., Wojcieszak M., Lex 2011

3 Zob.: art. 189 KPC

4 bezpodstawne wykluczenie uznaje się za naruszenie obowiązków stowarzyszenia wobec członka wynikających ze stosunku członkostwa w tym stowarzyszeniu -por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1962 r., I CR 277/62, Lex)

5 Zob.: art. 24 KC i art. 448 KC

6 Zob.: Ustawa o sporcie. Komentarz., Badura M., Basiński H., Kałużny G., Wojcieszak M., Lex 2011

7  Zob.: zgodnie z art. 16 oraz art. 21-23 US

Autor: Bartosz Majda
Autor zdjęcia: (fot. Piotr Dymus). www.CITYTRAIL.pl
Źródło: proSportBiznes.pl